ÜYELİK

 

Ödenti ve Belgeler
 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 12 Aralık 2023 tarihli ve 15.31.01-2342 sayılı yazı ile 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.                       

İlk kayıt ödentisi 400- TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 125 -TL) 1.500- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 36.000- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 36.000- TL
Büro Tescil Belgesi ücreti 5.000- TL
SM / SMB mühür ücreti 600- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti 200- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti 300- TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 500- TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 500- TL
Mimari proje mesleki denetim bedeli 1.000- TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

NOT:

Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği

“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları

Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talep dilekçesi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

Askerlik Süresi için; Talebi belirten dilekçe ve Terhis belgesi

Yurtdışında bulunma süresi için; Talebi belirten dilekçe ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi

Emeklilik süresi için; Talebi belirten dilekçe, Emekli/Maluliyet aylığı aldıklarına dair belge ve Başvuru Tarihine kadar olan Aidatların ödenmesi(Emekli / Maluliyet aylığı alan üyeler mesleki faaliyette bulunmamaları halinde başvuru tarihinden itibaren muaf olurlar. Başvuru tarihinden öncesine yönelik muafiyet uygulanması mümkün değildir.)

Yüksek Lisans süresi için; Talebi belirten dilekçe, Başvuru Tarihine kadar olan Aidatların ödenmesi, Yüksek Lisans öğrencisi olduklarına dair son bir ay içerisinde alınmış belge ve mesleki faaliyette bulunmadıklarına dair son bir ay içerisinde alınmış SGK bildirgesi. (Başvuru tarihinden eğitimlerinin bittiği tarihe kadar muaf olacaklardır ve muaf oldukları her yıl için taleplerini yenilemek zorundalar. Başvuru tarihinden öncesine yönelik muafiyet uygulanması mümkün değildir.)

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”