TMMOB Ana Yönetmeliği


TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ

2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.TMMOB Ana Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.09.2004 tarihli ve 25581 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM 
Odalar Birliği (TMMOB), Kuruluş, Merkez ve Amaç

Kuruluş, Kapsam, Dayanak ve Amaç

Madde 1: Bu Ana Yönetmelik; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarının işlev, işleyiş ve amaçlarını, üyelerinin, organlarının görev ve yetkilerini kapsar.
Bu Ana Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

6235 sayılı Kanun ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup da, mesleki etkinlikte bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Birliğin ve Odaların Merkezi
Madde 2: 
Birliğin (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve Odaların merkezi Ankara'dadır. Ancak, Ankara'da Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi organların asıl ve yedek üyelerine yetecek sayıda üyesi bulunmayan Odaların merkezleri, Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları
Madde 3:
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları şunlardır:
a) Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, kanun, tüzük ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.
b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.
c) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Organları, Görev ve Yetkileri


Birlik Organları
Madde 4:
 Birliğin karar, yürütme ve danışma organları şunlardır.

a) Birlik Genel Kurulu,
b) Birlik Yönetim Kurulu,
c) Yüksek Onur Kurulu,
d) Birlik Denetleme Kurulu,
e) Birlik Danışma Kurulu.

Birlik Genel Kurulu
Madde 5:
 Birlik Genel Kurulunda aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Birlik Genel Kurulu, Odaların meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından, toplam üye sayısının %2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere oda genel kurullarınca seçilen ve en geç Mart ayı sonuna kadar Birliğe bildirilen delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.
b) Birlik Genel Kurulu, iki yılda bir, Mayıs ayı içinde Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Oda genel kurullarınca delege seçimi ile Birlik Genel Kurulunun aynı yıl içinde yapılması esastır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.
c) Birlik Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihi ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder ve Odalara duyurur.
d) Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Genel Kurula katılacak asil ve yedek delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin, Odaları aracılığıyla ya da doğrudan Birliğe ilettikleri istifa yazıları da, Yönetim Kurulunca, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları Birlik aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.
e) Kanuni sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Odalara duyurur ve Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede ilan eder. Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Birlik Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarih ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce, Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle duyurur ve Odalara en az on gün önceden bildirir.
f) Birlik ödentisinin tamamını ödememiş olan odaların delegeleri, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Genel Kurulun Açılması
Madde 6:
 Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık divanı seçilir.

Divanın Oluşumu
Madde 7:
 Başkanlık divanı; bir başkan, iki başkan yardımcısı ve dört yazmandan kurulur.

Gündem
Madde 8:
 Genel Kurul görüşmeleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Bir Odanın Yönetim Kurulu tarafından ya da Genel Kurula gelen delegeler tarafından Başkanlık Divanına yapılacak yazılı başvuru üzerine, Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. 10 uncu madde hükmü saklı kalmak koşuluyla, gündemden madde çıkarılabilir ya da maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

Genel Kurulda Uygulanacak Kurallar
Madde 9:
 Birlik Genel Kurullarında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler
Madde 10: 8
 inci maddeye göre saptanacak gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık Divanı seçimi.
b) Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi, Birlik Yönetim Kurulunun aklanması.
c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kuruluna, Odalarca gösterilen adayların duyurulması.
d) Seçimler.

Genel Kurula Katılma Koşulları
Madde 11:
 Birlik Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Birlik Genel Sekreterliğince hazırlanmış ve görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış olan delege kartları ile Oda kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.

Genel Kurulda Karar Yeter Sayısı
Madde 12: 
Birlik Genel Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız, bu Ana Yönetmeliğin değiştirilmesi için, görüşmelere katılan delegelerin üçte ikisinin kararı gereklidir.

Genel Kurula Delegeler Dışında Katılım
Madde 13: 
Odalar ve Şubelerin Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarıyla, Bölge ve İl Temsilciliklerinde görevli olup da, Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında yer almayan üyeler, Genel Kurula ve görüşmelere katılırlar; ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurul Tutanağı
Madde 14: 
Genel Kurulun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkanlık Divanı tarafından gereği için Birlik Yönetim Kuruluna verilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Madde 15: 
Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda, Birlik Yönetim Kurulu ya da onun görevini yapmaması durumunda, mevcut Odaların çoğunluğu tarafından oluşturulacak bir komite tarafından toplantıya çağrılır.

a) Odalardan en az yarısının Yönetim Kurullarının Birlik Yönetim Kuruluna başvurması ile,
b) Denetleme Kurulunun, Birlik hesap işleri ile ilgili görecekleri gerek üzerine, oybirliği ile alacakları karar ile;
c) Birlik Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,
d) Birlik Yönetim Kuruluna katılacak yedekler de kalmayıp, Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
Madde 16:
 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerde açıklandığı biçimde Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece toplantıya neden olan konuların üzerinde görüşülür ve karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 10 uncu madde hükmü uygulanmaz.

Birlik Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17: 
Birlik Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliğin kuruluş amacını gerçekleştirecek kararları almak.
b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak.
c) Yönetim Kurulu çalışmalarını gösteren raporları incelemek, gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak.
d) Birlik bilanço, gelir ve gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar vererek, Yönetim Kurulunu aklamak.
e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirmek ya da olduğu gibi kabul etmek.
f) Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin oturum ücretleri ile Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ve Sayman Üye ödeneğinin toplamını ve Genel Sekreterlik kadrosu ödeneğini saptamak.
g) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre için seçmek.
h) Birliğin alacağı ya da satacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak.
i) Gerektiğinde yeniden Oda kurulması, varolan Odaların birleştirilmesi, birbirine yakın mesleklerin bir Odada toplanması ya da böyle birleşik Odaların, yeni meslek Odalarına ayrılması konusunda karar almak.
j) Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ya da Birlik Genel Kurulunu oluşturan delegelerin 1/5'inin verecekleri önerge üzerine, tüzük ya da ana yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak.
k) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyip, onaylamak; Birlik Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini inceleyip gerekli değişiklikleri yapmak ya da aynen onaylamak.

Birlik Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 18: 
Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca, her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere Oda sayısına göre, Oda Genel Kurullarınca belirlenen üçer aday arasından seçilecek üyelerden oluşur. Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayların Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Birlik Genel Kurulunda en çok oy alan aday asıl, diğerleri ise aldıkları oy sayısına göre birinci yedek ve ikinci yedek olarak seçilirler.

Birlik Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı
Madde 19: 
Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Birlik Genel Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Bu ilk toplantıda, üyeler arasından gizli ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile; bir Başkan, bir İkinci Başkan ve bir Sayman Üye ile dört Yürütme Kurulu üyesini seçer.
Bu seçilenler gereğinde, tüm üye sayısının çoğunluğu ile değişebilir.

Birlik Yönetim Kurulunun Toplanması ve Çalışma Şekli
Madde 20: 
Yönetim Kurulu olağan olarak en az ayda bir kez toplanır. Toplantılara üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı aranır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı durumlarda İkinci Başkan, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinin o toplantı için aralarından seçecekleri bir üye yönetir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/5'inin (beşte biri) yazılı isteği ya da Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanır.

Yönetim Kurulunun Karar Yeter Sayısı
Madde 21: 
Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik olursa başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma
Madde 22:
 Yönetim Kurulundan ayrılan üye hangi Odaya bağlı ise, onun yerine aynı Odadan yedek üye alınır ve bu üye Yönetim Kurulunun asıl üyesi olur.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
Madde 23: 
Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, 3 (üç) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da bir yıl içinde olağan toplantıların 1/4'üne (dörtte birine) katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve 22 nci madde hükmü uygulanır.

Asıl üyenin iştirak etmediği toplantılara birinci ya da ikinci yedekleri katılırlar. Toplantıya katılan yedek, asıl üyenin bütün hak ve yetkilerine sahiptir. Ancak asıl üyenin yerine toplantıya katılan yedek üye yürütme organlarına aday olamaz.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, ilgili Odadan ilk Genel Kurul toplantısına kadar bir temsilci göndermesi istenir. Gelecek temsilci bu görevi, yerini doldurduğu üyenin süresi kadar, oy kullanmamak kaydı ile gözlemci olarak sürdürür.

Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24: 
Birlik Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak ve Birlik işlerini Genel Kurulun direktifleri içinde yürütmek.
b) Odaların çalışmalarını denetlemek, koordine etmek, kolaylaştırmak ve bu konularda gereken önlemleri almak.
c) Birliği, Başkan, II.Başkan ve gereğinde seçecekleri kişi ve kurullar ya da belirli konularda yetkili kılacağı Odalar aracılığı ile yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
ç) Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin ilerlemesi, yükselmesi, gelişmesi hakkında gerekli incelemeleri yapmak ya da yaptırmak ve buna ilişkin raporları Genel Kurulun onayına sunmak.
d) Mühendis ve mimarların refahlarını sağlayacak önlemleri saptayarak, gerekli girişimlerde bulunmak ve ilişkileri kurmak.
e) Bütün mühendis, mimar ve şehir plancılarının, mesleki onur ve çıkarlarını korumak.
f) Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleriyle ilgili bütün elemanların, mesleklerine göre gerekli düzeye ve sonucunda parasal olanaklara ulaşmalarını sağlamak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli önlemleri almak.
g) Birliğin sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek. Genel Kurul tarafından verilmiş yetki içinde borç almak ya da vermek, bunlar için teminat almak ya da göstermek.
h) Birliğin yetkili imzalarını bildiren sirküleri çıkarmak.
ı) Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcıları ile diğer sözleşmeli ve kadrolu personeli atamak, profesyonel yöneticiler, Birlik Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer sözleşmeli personel ile Birlik Genel Kurulunu izleyen ilk ay başından geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulunun yapıldığı ay sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleşme yapmak.
i) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından getirilecek öneriler üzerine karar almak ve Birliğin yönetimi konusunda Genel Sekretere ana hatlarıyla direktifler vermek.
j) Birlik Genel Kuruluna sunulmak üzere, çalışma raporunu ve geçen dönem kesin hesaplarını, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, Birlik Yönetim Kurulu Başkan, İkinci Başkan, Sayman Üyesinin ödenekleri toplamını, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını, Genel Sekreter ve Yardımcılarının ücretlerini ve Yönetim Kurulu,Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretlerini Genel Kurula önermek üzere saptamak; bunları Denetleme Raporu ile birlikte Genel Kurul üyeleri sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve toplantıdan en az 10 gün önce bütün Odalara göndermek.
k) Birlik Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptamak; kesinleşmesini izleyen üç gün içinde, delegelere duyurmak üzere Odalara bildirmek ve Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile duyurmak ve toplantı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.
l) Gerektiğinde Yüksek Onur Kurulunu toplantıya çağırmak.
m) Yüksek Onur Kurulunca alınan kararları uygulamak için gerekli makamlarla ilişki kurmak.
n) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin tüm sayısının üçte ikisinin olumlu oyu ile olağanüstü durumlarda Birlik ve Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırmak.
o) Odalardan herhangi birinin Yönetim Kurulu yedekleri de biterek boşalırsa, Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
ö) Birliğin amacına uygun her türlü yayını yapmak.
p) Yabancı meslek kuruluşlarıyla, meslekle ilgili ilişkiler kurmak.
r) Çokbilimli mühendislik alanlarında ya da kesişen alanlarda hangi mühendislik-mimarlık disiplinlerinin yer alacağının ve nasıl yetkilendirileceğinin belirlenmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tüm ilgili danışmanlarla kurullar oluşturarak işleyiş sistemlerini düzenlemek.
s) Ülke ve meslek çıkarlarının savunulması, mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının kazanılması ve geliştirilmesi, diğer çalışanlarla dayanışmanın sağlanması amacıyla, gerekli gördüğü işyeri birimleri ve gruplarında, Birliği temsil etmek üzere, işyeri temsilcilikleri, işyeri komiteleri ya da kurulları kurmak, bunların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.
ş) Oda Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak.
t) Birden fazla Odanın merkez, şube ve temsilciliklerinin bulunduğu ve gerekli gördüğü il/ilçelerde, Birlik çalışmalarının etkinlik kazanması ve Odaların çalışmalarında uyum sağlanması amacıyla TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarını kurmak, bunların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.
u) Birlik çalışmalarının yürütülmesi ve Birlik Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, Yönetmelik taslaklarını hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, Genel Kurulca önceden yetki verilmesi durumunda, bunları doğrudan yürürlüğe koymak; zorunlu durumlarda hazırladığı yönetmeliği yürürlüğe koyup, ilk Genel Kurulun onayına sunmak.
ü) Merkezi ve bölgesel düzeyde Birlik Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek.
v) 2644 sayılı Tapu Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, her türlü gayrimenkul alım ve satım işlemlerini yürütmek üzere, Oda Genel Kurullarının konuyla ilgili kararlarına dayanarak, Oda Genel Kurulları ve Genel Kurulların yetkilendirdiği Oda Yönetim Kurulunca belirlenen kişilerin tescil işlemleri için yetkilendirilmeleri konusunda gereken işlemleri yapmak.
y) 6235 sayılı Kanunun tanıdığı hak ve yetkilerle, bu Ana Yönetmeliğin verdiği yetkileri kullanmak ve diğer görevleri yerine getirmek.
z) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini yürürlükteki TMMOB mevzuatına ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere göre inceleyerek karara bağlamak.

Başkan, İkinci Başkan ve Sayman Üyenin Görevleri
Madde 25: 
Başkan, Birliği idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Birlik çalışmalarını kanunlara, bu Ana Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Birlik Başkanı, Birlik adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.
İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.
Sayman Üye, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Birlik muhasebe ve mali işlerini Yönetim Kurulu adına yürütür.

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 26:
 Yürütme Kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Sayman ile dört Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur.
Yürütme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu çalışmalarından sekreterya ve koordinasyon görevini yürütürler.
Yürütme Kurulu, görevinin gerektirdiği kadar toplanmak, Yönetim Kuruluna sunulacak konuları görüşmek, gerektiğinde ön çalışma yapmak, görüşmeler yapmak, girişimlerde bulunmakla da görevlidir.

Birlik Genel Sekreteri
Madde 27: 
Birlik Genel Sekreterliği tam zamanlı çalışma gerektiren asli bir görevdir. Birlik Genel Sekreterlerinde aranacak nitelikler şunlardır:

a) Odalardan birinde asli üye olarak kayıtlı bulunmak ve Odasına karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş bulunmak.
b) 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin c, ç ve d bentlerindeki cezalardan birisi ile Onur Kurulunca cezalandırılmamış bulunmak.

Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcılarının Atanması
Madde 28: 
Birlik Genel Sekreterinin atanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Birlik Genel Sekreteri, Odaların önerecekleri adaylar ya da öteki başvurular arasından Birlik Yönetim Kurulunca atanır. Bu atamanın yapılabilmesi için, Birlik Yönetim Kurulunca yapılacak oylamanın ilk üç turunda üye tam sayısının üçte ikisi, daha sonraki turlarda salt çoğunluk aranır.
b) Yönetim Kurulu, TMMOB Kanununun 7 nci maddesi ve bu Ana Yönetmelik ile Genel Sekretere verilen görev ve yetkilerin, Birlik mevzuatına aykırı bir biçimde yapılması ya da hastalık ve izin gibi kabul edilebilir özürü dışında bir hafta süre ile görevini terk etmesi durumlarında, Genel Sekreterin görevine son vermeye yetkilidir.
c) Yönetim Kurulu, (b) bendi dışında gerekçeli nedenlere dayanarak, Genel Sekreterin işine tüm üye sayısının salt çoğunluğu ile son vermeye karar verebilir. Bu durumda, işine son verilen Genel Sekretere, üç aylık ücreti tutarında bir tazminat verilir.
d) Genel Sekreterliğin herhangi bir biçimde boşalması halinde (a) bendi hükümlerine göre hareket edilir.
e) 27 nci maddedeki esaslara uygun olarak çoğunlukla Yönetim Kurulunca Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Genel Sekreter Yardımcılarının görevleri Başkan ve Genel Sekreterce saptanır.

Birlik Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri
Madde 29: 
Genel Sekreter, Genel Kurul ve YönetimKurulu kararlarını,Birlik işlerini ve yazışmalarını yürütmekle görevli, kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, gerekli öteki defter, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazışmaları imzaya yetkilidir.

Genel Sekreterin Yürütme Görevi
Madde 30: 
Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunun yürütücü unsuru ve sözcüsüdür. Alınan kararlar çerçevesinde Genel Sekreterliği yürütür ve Yönetim Kurulunu temsil eder.
Genel Sekreter, Yönetim ve Yürütme Kurulunun gündemini hazırlar. Gündemle ilgili gerekli hazırlıkları yapar, toplantılara katılarak görüş ve düşüncelerini bildirir. Ancak, oy kullanamaz ve oturum ücreti alamaz.

Birlik Genel Sekreter Yardımcılarının Görevleri
Madde 31: 
Tam zamanlı bir Genel Sekreterin atanamaması ya da Genel Sekreterin geçici ya da sürekli olarak görevini yerine getirememesi durumunda, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Genel Sekreter Yardımcısı ya da Yardımcılarından birisi tarafından vekaleten yürütülür.

Genel Sekreter Yardımcısı yoksa, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

Bu görevin karşılığı kendisine, tam zamanlı Genel Sekretere ödenecek ücretin yarısı kadar bir ücret ödenir.

Birlik Genel Sekreterinin Genel Kurul Hazırlıkları ile İlgili Görevleri
Madde 32:
 Genel Kurula sunulacak çalışma raporu, bütçe, kadrolar, bütün evrak, cetvel ve belgelerin hazırlanması gibi Yönetim Kurulu çalışmalarında Genel Sekreter de görevlidir.

Birlik Genel Sekreterinin Mali Konulardaki Görevleri
Madde 33: 
Genel Sekreter, bankalardan para alıp verme işlemlerini, Birlik Yönetim Kurulunun çıkaracağı sirkülere göre, imza yetkisine sahip üyeler ile beraber çift imza ile yapabilir.

Yüksek Onur Kurulunun Kuruluşu
Madde 34: 
Yüksek Onur Kurulu, Odaların gösterecekleri birer aday arasından, Birlik Genel Kurulunca seçilecek beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Yüksek Onur Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

Yüksek Onur Kurulu Başkanlığı ve Raportörlüğü
Madde 35: 
Yüksek Onur Kurulu, kendisine bir ya da bir kaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarında bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

Yüksek Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması
Madde 36: 
Yüksek Onur Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı toplantı çağrısına herhangi bir özürle, otuz günlük süre içinde katılamayacağını bildirir ya da çağrıya uymazlarsa yerlerine sırayla yedekleri çağrılır. Bu yedekler ilgili konu ya da konular sonuçlanıncaya kadar yapılan toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

Yüksek Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Koşulları
Madde 37: 
Yüksek Onur Kurulu, üyesinin red ya da çekilme nedenleri, hakimlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

Yüksek Onur Kurulunun Toplanması
Madde 38: 
Yüksek Onur Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Yüksek Onur Kurulunun Çalışma Şekli
Madde 39: 
Yüksek Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları dosya üzerinde inceler ve üç ay içinde karara varır. Görüşmelerde, konu ile ilgili Odanın temsilcisi bulunur. Alınan karar en geç 15 (onbeş) gün içinde gereği yapılmak üzere ilgili Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Son kararlar ilgililere bildirilir ve uygulanır.

Yüksek Onur Kurulu Giderleri
Madde 40: 
Yüksek Onur Kurulunun bir konuyu sonuçlandırmak için gerekli göreceği bütün giderler, Birlik tarafından ödenir.

Yüksek Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 41: 
Yüksek Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda Onur Kurulunca verilen ve ilgililerce itiraz olunmayan kararlardan onayı gerekenleri incelemek; gerekçe göstererek uygun olanları onaylamak, olmayanları bozmak.
b) Oda Onur Kurulları kararlarına yapılan itirazları inceleyerek, karara bağlamak.
c) Oda Onur Kurullarının Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararlarında direnmeleri durumunda, 3 (üç) ay içinde son kararı vermek.
d) Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayan delegeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının gerekli görmesi durumunda toplanarak, istenilen konuyu incelemek ve karara bağlamak.

Birlik Denetleme Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli
Madde 42: 
Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Çalışma şekli TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile belirlenir.
Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Birlik Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delege olarak katılır.

Birlik Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 43: 
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri en az üç ayda bir kez denetleyip, düzenleyeceği raporun bir örneğini Birlik Yönetim Kuruluna vermek.
b) Birliğin hesap işleriyle, Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkındaki düşüncelerini Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak ve Nisan ayının onbeşine kadar Birlik Yönetim Kuruluna vermek.
c) Gerek gördüğü durumda, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.
d) Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda, Oda hesaplarını ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu incelemek.

Birlik Danışma Kurulunun Kuruluş ve Görevleri
Madde 44: 
Birlik Danışma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde İl Koordinasyon Kurulları, il, ilçe ve işyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden oluşur.
TMMOB'nin eski Başkanları Birlik Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yılda en az iki kez Birlik Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerde, yine yukarıda belirtilen biçimde oluşturacağı Bölgesel Danışma Kurullarını toplayabilir. Merkezi ve Bölgesel Danışma Kurulları, Birlik ve Odaların çalışmalarını gözden geçirir, önerilerde bulunur, gerektiğinde eğilim belirler.
Birlik Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak amacıyla Birlik Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Sekreterlerini ortak toplantıya çağırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler


Birliğin Gelirleri
Madde 45: 
Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen ve Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanan, Odalara kayıtlı üye sayısına göre her yıl üye başına saptanacak paylarla, Odaların bütçeleri üzerinden hesaplanacak paylar.
b) Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar.
c) Yayın gelirleri.
d) Yardım ve bağışlar.
e) Öteki gelirler.

Odaların Paylarını Ödeme Yükümlülüğü ve Şekli
Madde 46: 
Odalar, Birlik Genel Kurulunca saptanacak payların onikide birini, her ayın ilk haftası sonuna dek peşin olarak öderler. Kesin bütçe rakamlarını Şubat ayı sonuna kadar Birliğe bildirirler. Kesinleşen payların kalanları Mart ayı sonunda ödenir. Bu paylarını süresinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödemeyen Odalar hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.
Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Odalar bu karar uyarınca gerekli ödemeleri yaparlar. Ayrıca gerektiğinde Birlik Yönetim Kurulunun isteği üzerine ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile olağanüstü yardım yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Odalar


Odalar, Şube ve Temsilcilikler

Odaların Kurulması
Madde 47: 
Mevcut olanaklar ve koşullar elverişli ise her meslek dalı için Birlik Genel Kurulu kararı ile yalnız bir Oda açılabilir.
Odalar tüzel kişiliğe sahiptir.

a) Bir Odanın Genel Kurulunda, Odaya bağlı olan bir meslek kolu mensuplarının ayrı bir Oda kurmalarının önerilmesine karar verilmesi ya da herhangi bir Odaya bağlı bir meslek kolu mensuplarının en az üçte ikisinin ayrı bir Oda kurmak istemesi halinde, bu isteklerinin ilk toplanacak Birlik Genel Kurulunun kararına sunulmak üzere, Oda Yönetim Kurulunca Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmesi zorunludur.
b) Sayıları ayrı bir Oda kurmaya elverişli olmayan meslek mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile meslek ve çalışma koşullarına en yakın Odaya kaydolurlar. Ancak, iki Birlik Genel Kurulu arasında doğabilecek bu tür sorunların çözümü için, bu gibi meslek sahiplerinin kaydolabileceği Oda, Birlik Yönetim Kurulunca saptanır ve Odaya ilk Genel Kurula kadar geçici kayıtları yapılır.
c) Yeni bir Odanın açılması durumunda, bu Odaya kaydolması gereken üyelerle ilgili her türlü kayıt evrakı ve belgeler, bu üyelerin daha önce kayıtlı bulunduğu Oda ve Odalar tarafından yeni kurulan Odanın yazılı isteği üzerine, bu Odaya en geç bir ay içinde gönderilir.
d) Yeni kurulacak Odanın ilk Genel Kurul çağrısı ve açılışı, Birlik denetiminde yapılır. Genel Kurul hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından ilgili ihtisas dalından 7 (yedi) üyeli kurucu Yönetim Kurulu atanır. Kuruluş Genel Kurulu, en geç üç ay içerisinde gerçekleştirilir. Oda kuruluşu ile ilgili tüm harcamalar gerektiğinde Birlik bütçesinin olağanüstü yardımlar bölümünden karşılanır. Birlik Yönetim Kurulu kararı ile yeni kurulan Odadan, bir yıl süre için Birlik Hissesi alınmayabilir.

Odaların Kapatılması ve Birleştirilmesi
Madde 48:
 Odalar, ana yönetmelikte belirtilen kurulların oluşturulmasına olanak kalmadığı ya da toplantı yeter sayısı bulamaması nedeniyle üst üste iki genel kurul toplantısını yapmadığı ya da Oda Genel Kurulunda alınan karara dayanarak; Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ve Birlik Genel Kurulu kararı ile kapatılır, meslek disiplinine en yakın Oda ile birleştirilir.

Odalara Üyelik
Madde 49: 
Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak TMMOB Genel Kurulunun onayladığı bir Odaya kaydolunabilinir. Lisansüstü eğitim ile alınan unvan, ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez, buna bağlı olarak mesleki çalışma yapılamayacağı gibi ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya kayıtlı tüm üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı olamaz. Oda, bu ayırımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek zorundadır.

Mesleki Denetim
Madde 50: 
Odalar kendi meslek alanına ve meslek mensubuna ilişkin mesleki denetim uygulamasında bulunabilirler. Birden fazla Odanın ilgisi olan konularda, konuyla ilgili Odaların uyuşmazlığı halinde yetki ve sorumluluk TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenir.

Odalara Üyelik Koşulları
Madde 51: 
Odalara asli üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur.

Üyelerin Birden Fazla Odaya Kayıt Olması
Madde 52: 
Mühendisliğin ve mimarlığın ayrı ayrı meslek kollarının birden fazlasından diploma ya da ruhsatname almış olanlar, diploma ve ruhsatnamelerinin ilgili bulunduğu Odalardan istediklerine girmekte serbest oldukları gibi, üyelik görev ve yükümlülüklerini her Oda için ayrı ayrı yerine getirmek koşuluyla, birden fazla Odaya da üye olabilir ve üyelik haklarını kullanabilirler.

Birden Fazla Odaya Kayıtlı Üyelerin Temsil Yetkisi
Madde 53: 
Birden fazla Odanın üyesi olanlar, Birlik Genel Kurulunda yalnız bir Odayı temsil edebilirler.

Şube Açılması
Madde 54:
 Odalar mevcut olanak, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde belirlenen koşullara göre, Genel Kurulların kararlarıyla, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği hükümleri içinde görevli ve yetkili olmak üzere Şubeler açabilirler.

Temsilcilik Açılması
Madde 55: 
Odalar tüzük ya da ana yönetmeliklerinde gösterilecek görev ve yetkileri kullanmak üzere, belirli bölge, il, ilçe ya da işyerlerinde temsilcilik kurabilirler. Temsilciliklerin seçilme ya da görevlendirme yöntem ve süreleri yönetmeliklerde hükme bağlanır.

Oda Organları
Madde 56: 
Oda yönetim ve danışma organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu
b) Oda Yönetim Kurulu
c) Oda Onur Kurulu
d) Oda Denetleme Kurulu
e) Oda Danışma Kurulu

Oda Genel Kurulu
Madde 57: 
Oda Genel Kurullarının oluşumu ve çalışma şekilleri aşağıdaki esaslara göredir:

a) Oda Genel Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerden ya da Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur. Üye sayısı 5000'in (beşbin) üzerinde olan her Oda, Genel Kurulunu delege sistemiyle oluşturur.
b) Üye sayısı 5000'in (beşbin) altında olan Odalar, bu iki sistemden hangisini uygulayacağını kendi tüzük ya da ana yönetmeliğinde belirler. Delege sistemiyle Genel Kurulunu oluşturan Odalarda, Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.
c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.
d) Oda Genel Kurulu, üye ya da delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye/delege sayısı; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz.
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 (altmış) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündemin seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.
e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin ya da delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 (üç) gün içinde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.
f) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağını anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve 2 (iki) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.
g) Oda Genel Kurullarının, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Oda Genel Kurulunun Açılması
Madde 58: 
Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Divanın Oluşumu
Madde 59: 
Başkanlık Divanı, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve dört Yazmandan ya da bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur. Başkanlık divanının bileşimi, bu seçenekler arasından Oda tüzük ya da ana yönetmeliklerinde belirlenir.

Gündem
Madde 60: 
Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirebilir.

Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler
Madde 61: 
60 ıncı maddeye göre saptanacak gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.
a) Başkanlık divanı seçimi.
b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması.
c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması.
d) Seçimler.

Oda Genel Kurulunda Uygulanacak Kurallar
Madde 62: 
Oda Genel Kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Oda Genel Kuruluna Katılma Koşulları
Madde 63:
 Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye ya da delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartınını ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartları da kullanılabilir.

Oda Genel Kurulunda Karar Yeter Sayısı
Madde 64:
 Genel Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gereklidir.

Oda Genel Kurulu Tutanağı
Madde 65: 
Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Birlik gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir.

Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı
Madde 66: 
Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,
b) Denetçilerin, Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,
c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,
(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması
Madde 67: 
Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Oda Genel Kurul ve Gündemi
Madde 68: 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez ve 61 inci madde hükmü uygulanmaz.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 69: 
Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak.
b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını saptamak.
c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek.
d) Oda hesaplarını (bilanço ve gelir-gider cetvelleri), Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar almak.
e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak.
f) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oturum ücretleri ile Oda Yazman Üyesi, varsa Genel Sekreter ücretlerini saptamak.
g) Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için, Oda Yönetim Kurulunca önerilen tüzük, ana yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak (Genel Kurul, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği dışında bu yetkisini başka kurullara devredebilir).
h) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini ve Birlik Yönetim Kurulu için 3 (üç), Yüksek Onur Kurulu için 1 (bir) ve Birlik Denetleme Kurulu için 1 (bir) adayı, iki yıl süre için seçmek.
i) Meslekte en az 10 (on) yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere, Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek. Delege sayısının hesaplanmasında, kesirler dikkate alınmaz.
j) Odanın sahip olduğu ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak.
k) Gereken bölgelerde şubeler ve temsilcilikler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak. Temsilcilik kurma yetkisi, Genel Kurulun bileşimini etkilememesi koşuluyla, Oda Yönetim Kuruluna devredilebilir.
l) Sayılarının azlığı nedeniyle ayrı Oda kuramamış olan farklı uzmanlık mensuplarının, sayılarının yeter miktara varması halinde, Odadan ayrılmaları konusunda karar almak.
m) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.

Oda Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 70: 
Oda Yönetim Kurulları, Oda Genel Kurulunca seçilen beş ya da yedi asıl üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı Oda tüzük ya da ana yönetmeliklerinde belirtilir. Oda Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Oda Yönetim Kurulunun Görev Bölümü
Madde 71: 
Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan bir Yazman Üye ve bir Sayman Üye seçerek görev bölümü yapar.

Toplanma Şekli
Madde 72: 
Yönetim Kurulu en az ayda birkez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı durumda İkinci Başkan, o da bulunmazsa Yazman üye yönetir.

Karar Yeter Sayısı
Madde 73: 
Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir. Oyda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
Madde 74: 
Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu Üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

Yönetim Kurulunun Yeniden Görev Bölümü
Madde 75: 
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Yedek Üyelerin Kalmaması Durumu
Madde 76: 
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 77: 
Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurulda alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütmek.
b) Oda üyelerinin, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek.
c) Odayı Başkan, bulunmadığı zaman 2.Başkan, Yazman Üye ya da gerektiğinde seçecekleri kurullarla temsil etmek.
d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelere katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak.
e) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak.
f) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Oda Onur Kurulunun Kuruluşu
Madde 78: 
Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kurullarının çalışmalarında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Oda Onur Kurulu Başkanlığı
Madde 79: 
Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan seçer.

Oda Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması
Madde 80: 
Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı her herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağırılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

Oda Onur Kurulu Üyelerinin Düşmesi
Madde 81: 
Yapılan ayrı üç çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

Oda Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Nedenleri
Madde 82: 
Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

Oda Onur Kurulunun Toplanması
Madde 83: 
Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Oda Onur Kurulunun Çalışma Şekli
Madde 84: 
Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,
b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir.

Oda Onur Kurulunun Bilirkişi Seçmesi
Madde 85: 
Onur Kurulunun, gereğinde, üç kişiden oluşan bir