Ulusal Kapak Tasarımı Yarışması Sonuçları Açıklandı!

Ulusal Kapak Tasarımı Yarışması Sonuçları Açıklandı!

YARIŞMA RAPORU 

Yarışma sürecinde 3 ön görüşme ve son eleme için toplam 4 online toplantı gerçekleştirilmiştir. 
14 Ekim 2020 tarihinde online düzenlenen 1. ön görüşme toplantısında öncelikle jürilerin tanıtılması ve hazırlanan yarışma şartnamesindeki usuller değerlendirilerek jüri önerileri sonucunda şartnamede düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
26 Ekim 2020 tarihinde online düzenlenen 2. ön görüşme toplantısında şartnamenin son hali onaylanarak yarışmada gelecek olan çalışmaların değerlendirme kriterleri üzerine görüşme yapılmıştır. 
9 Kasım 2020 tarihinde yarışma ilanına çıkılarak yarışma takvimi ve şartname yayınlanmıştır. 
18 Aralık 2020 tarihinde yapılan online düzenlene 3. Toplantıda tüm jüri üyelerinden gelen değerlendirme kriterleri birleştirilerek ortak değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir. 


Jüri üyelerinden gelen değerlendirme kriterlerine göre yarışmaya katılacak tasarımların;

  1. Çocuk ve Mekan temasında çözümleme gücünün olması, net, açık, anlaşılır mesaj içermesi
  2. Yaklaşımın özgün ve yaratıcı olması
  3. Cinsiyetçi, ayrımcı, şiddeti teşvik edici olmaması, herhangi bir duygu durum bozukluğu ifadesi içermemesi
  4. Kullanılan teknikte başarılı olması
  5. Renk, denge ve imgesel çözümlerinin başarılı olması
  6. Dezavantajlı grup ihtiyaçlarını gözetmesi

beklenmektedir.

Yarışma sürecinin tamamlanması ile 71 çalışma mail yoluyla dijital teslim olarak alınmıştır. Çalışmalar raportörler tarafından şartname şartları kapsamında incelenmiştir. Şartname usullerine göre uygunsuz olan çalışmalar jüri ön elemesinde değerlendirmeye alınmamak üzere elenmiştir. 11 çalışma şartname usullerine uymadığı için jüri ön değerlendirmesine girememiştir. 
Çalışmalar 2 aşamalı eleme yöntemi ile ele alınmıştır. İlk değerlendirmeden jüri üyeleri, daha önceden belirlenen ortak değerlendirme ölçütlerine göre 60 çalışmayı puanlayarak sıralamışlardır. Tüm jüri üyelerinin değerlendirmeleri ortak bir tabloda birleştirilerek ilk eleme sonuçlanmıştır. Jüri ilk değerlendirmesine göre 60 çalışmadan 48 çalışmayı ortak değerlendirme ölçütlerine göre yeterli bulunmamıştır. 2. Elemeye kalan; 28527, 16925, 91147, 29061, 10282, 48572, 23560, 72950, 26418, 05927, 15961, 25138 rumuzlu çalışmalar.

1. Elemeden çıkan 12 çalışma, 16 Şubat 2021 tarihinde online düzenlenen toplantıda 6 jüri üyemiz tarafından 2. Eleme için yeniden değerlendirilerek puanlanmıştır. 2. elemeye jüri üyelerimizden Ömer YILMAZ toplantıya katılmayarak değerlendirmede bulunmamıştır. 

Değerlendirme sonucu oy çokluğuyla 4 çalışma diğer 8 çalışmaya göre değerlendirme ölçütleri kapsamında daha başarılı olarak değerlendirilmiştir. Seçilen çalışmalardan 25138 rumuzlu çalışma 1.’liği, 15961 ve 05927 rumuzlu iki çalışma eşdeğer 2.’liği alırken 26418 rumuzlu çalışma ise 3.’lüğe layık görülmüştür. 
 

2. Elemeye Kalan Eserler

28527 Rumuzlu eser

Çocuk gözünden nesnelenmelerin boyut kazanmasında mimaran dergisi imajının kullanılması jüri tarafından bir leke çalışması olarak okunmuştur. Nesnenin mekâna dönüşmesini tasarımda infografik olarak tam okunamadığı düşünülmüştür. Kitabın ölçek üzerindeki vurgusunu odaklanması, içeriği ele alışı olumlu bulunmakla beraber tasarım hikaye-görsel arasındaki bağ kompozisyon olarak vurgulu bulunmamıştır. Bu vurgulama eksikliğinden dolayı eser oy çokluğu ile elenmiştir. 

 

16925 Rumuzlu eser 

Tasarımda, hayal gücünün çocukluktan itibaren kişinin etkilenerek mekanlara aktarmasında bir etken olarak gösterilmesi olumlu bulunmuştur. Mekânı çocuğun nasıl gördüğüne dair fikir, gölgelendirme ile aktarılması olumlu bulunmuştur. İllustrasyondaki gölge yönlerinin aynı doğrultuda olmaması çalışmanın, bir kolaj olarak okunmasına sebep olmuştur. Bu sebeple aktarılması istenilen gölge ışık oyunu zayıflattığından dolayı eser oy çokluğu ile elenmiştir. 

 

91147 Rumuzlu eser 

Tasarımda verilen konuya algısal bir yaklaşım yapılması jüri tarafından olumlu bulunmuştur fakat bunu odağına alarak birden çok alışılmış imge kullanımı içeriğin anlatımını zayıflattığı düşünülmüştür. Çocuk ve mekan teması, çizimde kendini okutmadığından dolayı eser oy çokluğu ile elenmiştir. 

 

29061 Rumuzlu eser 

Tasarımda aktarılmak istenilen mesajın odağının kompozisyonlar ilişkisi başarılı bulunmuştur. Tasarımda birbirinden farklı ve birbirine uyumlu olmayan dilde kolaj öğelerinin kullanılması içeriğin görsel bütünlüğünü zayıflattığı düşünülmüştür. Kapak için görünen-gösterilen arasındaki aktarımın zayıflığına neden olduğundan dolayı oy çokluğu ile elenmiştir. 

 

10282 Rumuzlu eser

Çalışmada çocukların üretilen tipolojilerle olan etkileşimi yüzeysel bulunmuştur. Kolaj tekniği ile tasarımcının kendi belirlediği konuların çoğunu yansıtamadığı düşünülmüştür. Çocuk ikonlarının görsel dili, kullanılan çizim ile uygun bulunmamıştır. Genel anlamda bir görsel bütünlük sağlansa da teknik, proje açıklamasındaki verileri okuyucuya direkt aktarılamadığı için oy çokluğu ile elenmiştir. 

 

48572 Rumuzlu eser

Çalışmada,  çocuk ve Mekân üzerine bir söyleminin olması ve katılımcının seçtiği yöntemle Mimaran dergisinin okuyucusuna direkt okutabilmesi adına başarılı bulunmuştur. Tasarımın, tasarımcının vermesini istediği mesajın; çocuk ve mekân ilişkisini bir çerçeveden başlayan ve kente bakma biçimin sorgulanması, bu mesajın tasarıma kentin üstüne çizim ile yansıması olumlu bulunmuştur. Dergi kapağına bakan bireyde kafa karışıklığına neden olmaması, görünen-gösterilen arasındaki aktarımın hiyerarşinin içeriğin sadeliğiyle korunması bakımından olumludur. Silüet üzerine çizilen çocuksu figürlerin pencere çerçevesindeki pastel boyalar ile yapıldığının vurgusu olumlu bulunmakla birlikte kent silüetinin fazla işlenmişliği bu mesajın  önüne geçmekle beraber, çalışmada dil birliği sağlanamadığı için bir karşıt oy ile elenmiştir.  

 

23560 Rumuzlu eser

Hayal dünyasının yaşantıdan beslenerek oluştuğuna vurgu yapması, grafik anlatım dili olumlu bulunmuştur. Fakat 21. Yüzyılda bir çocuğun mekanı algılaması veya tasvir etmesi, artık 50’lerdeki çocuk ile aynı olmadığı için günümüz çocuğunun, mekanı algılaması konusunda eksik bulunmuştur. Bir karşıt oy ile elenmiştir.  

 

72950 Rumuzlu eser

Grafik anlatım dili başarılı bulunmuştur. Çocuğun kendine göre mekan kurgusu yapıldığı fakat bu kurgu da çocuk gözünden mekan algısı çalışmaya çok yansıtılamadığı düşünülerek, bir karşıt oy ile elenmiştir. 

 

26418 Rumuzlu eser

İllüstrasyonda gösterilen profesyonel yaklaşım başarılı bulunmuştur. Tasarım, derginin bu sayısında Çocuk ve Mekan konusunu sunacağını düşünülerek hazırlandığı doğrudan anlaşılır bulunmuştur. Görselleştirme bir ifade biçimi olduğundan, tasarımın metin açıklamalarıyla birlikte anlamlandırılmasından ziyade tasarımın algısal aktarımının daha kuvvetli olması beklenmiştir ve  tasarımcının metinde aktarmak istediği ile yaptığı arasında köprü sorgulanmıştır. Bu çalışmada içeriğin aktarımından çok, estetik kaygının içeriğin önüne geçerek, çocuk mekan temasının dışında bir algı yaratabileceği eleştirilmiştir. Jüri süreçte ikincilik için iki çalışmayı eş değer gördüğünden iki adet ikinci seçmiştir. Bu durumda 26418 rumuzlu çalışma oy çokluğu ile üçüncü olarak seçilmiştir. 

 

05927 Rumuzlu eser

Çocuk mekan konusunun, 19 sayısının etrafında, içinde, üstünde ve tipografi olarak her yerinde olarak işlenmesi olumludur. Mekanın oyuncak konumuna gelmesi amaçlanan tipografide, anlatımın ifadeli olmasına rağmen çok katı bir sınıra sahip görülmekle beraber. Tasarımı eylemler üzerinden ifadesini bir genel çerçeve olarak düşünülmesi olumlu bulunduğundan oy çokluğu ile ikinci seçilmiştir. 

 

15961 Rumuzlu eser

Tasarımcı, çizgi dilini verilmek istenilen mesajın çevresinde iyi şekillendirilmekle beraber desen ve tek bir renk girilmesi çalışmayı daha nitelikli hale getirebilecek iken çalışmanın bu ifade dili ile geri planda kaldığı eleştirisi yapılmıştır. Tek bir platformun, kentin çocuk gözünden ve sorgulayıcı bir şekilde desenleşen öğe olarak kullanmasını olumlu bulunmuştur. Sorgulayıcı kotlar (çizimdeki bölgelenmeler, odaklanmalar) birbirinin tekrarı olarak okunmuştur. Tasarımdaki platformun birden çok öğe arasındaki geçişin sertliği çocuk hayalinin olması gereken dinamizmini sadece fiziki olarak düşünmesine vurgu yaptığı düşünülmüştür. Tasarım, açıklamadaki “Şehirlerimizi nasıl yeniden oyuna, yaratıcılığa, kendiliğindenliğe, hayal kurmaya açık hale getirebiliriz “ ibaresindeki “nasıl” sorusuna karşılık vermemekten ziyade, sorgulayıcı olması ön planda tutulmuştur. Bu sorgulayıcı tavrı, dergi kapağı olarak bir giriş olabilecek nitelikte bulunmuştur fakat içerikle anlatım uyuşmazlığı eleştirilmiştir. Oy çokluğu ile üçüncü olarak seçilecek iken 05927 rumuzlu çalışma ile eş değer görülmüş ve ikinci olarak seçilmiştir. 

 

Tasarımın netliği ile içeriğinin aktarış tarzı arasında denge başarılı bulunmuştur.  Bu netliğin okuyucu ile doğrudan iletişime geçeceği düşünülmüştür. “Yeni maceralara sürükleyici” temasının kompozisyonu ile Çocuk Mekan konusunu dışına taşırmaması açısından olumlu bulunmuştur. Seçilen renkler ve çizim kalitesi olumlu eleştirilmiştir. Basit bir şekilde havada yol arkadaşıyla süzülen çocuk imgesi dolaylı ele alınmamış ve okuyucunun farklı bir algısal yorumuna da izin vermeyecek şekilde sınırlanırılması olumlu bulunarak bir karşıt oy ile birinci seçilmiştir. 


 

Ödül Alan Eserler

1. Ödülü Alan 25138 Rumuzlu Eser

Eserin Sahibi: Mimar Sezin DARENDE

 

 

2. Ödülü Alan 15961 ve 05927 Rumuzlu Eserler

05927 Rumuzlu Eser

Eserin Sahibi: Mimarlık Öğrencisi İrem METİN (MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf)

 

 

2. Ödülü Alan 15961 ve 05927 Rumuzlu Eserler

15961 Rumuzlu Eser

Eserin Sahibi: Mimar Anıl SALAR

 

3.  Ödülü Alan 26418 Rumuzlu Eser

Eserin Sahibi: Mimar Nur TÜRKOĞLU

23 February, 2021 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ