14.11.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

14.11.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

14.11.2014 TARİH VE 830 SAYILI MECLİS KARARI:
“Konya İli imar planı notlarına ekli Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın eklenmesi ve uygulamada kargaşaya mahal vermemek için Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından benzer konular için alınan 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı, 14.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararının 5. ve 7. bentleri ve 13.06.2014 tarih ve 261 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına” karar verilmiştir.

 

OTOPARK DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN KARARLARI

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili 26. Maddesi çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, yol üzeri park yapmayı önlemek için; parsel bazında imar planı tadilatı veya bölgesel revizyonlar aşamasında, yeni yapılarda yapı ruhsatı aşamasında, mevcut binalarda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya Tadilat Ruhsatı aşamasında aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde uygulama yapılır. Belirtilmeyen hususlarda yürürlükte bulunan otopark yönetmeliğinin hükümlerine uyulur.

Özellik arz eden yapılar ve istisnai durumlarda Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda uygulama yapılır.

 

A. İmar Planlarında;

1) İmar Planı Değişikliği ile Emsal artışı yapılması durumunda,

2) Sağlık Tesisi(Aile Sağlık Merkezleri hariç), Özel Eğitim Kurumu, Otel, Düğün Salonu, Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Ekmek Fırını (Sanayi bölgelerinde yer alanlar hariç), Pazar Alanı ve Ticaret olarak her türlü imar planı değişikliği yapılması durumunda,

3) Bölgesel imar plan revizyonları yapılması aşamasında, ulaşım, otopark ve trafik güvenliği hususlarının incelenmesi için UKOME’ den görüş alınarak binanın otopark ihtiyacını parselinde karşılayacak şekilde karar alınır.

 

B. Yapı Ruhsatı Aşamasında;

Kentsel Sit Alanları hariç;

1) Konut Alanlarında: a)Ayrık yapı nizamında otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde karşılanır. Daire sayısı 12’yi aşan binalarda, otopark ihtiyacının tamamının bodrum katta karşılanması zorunludur.

b)Bu alanlarda zemin katta ticaret yapılması durumunda; Ticarete ait otopark ihtiyacı parsel zemininde karşılanması ve otoparkın ön bahçe mesafesi en az 8 m. bırakılarak parsel yol cephesi ve yan cephelerinde düzenlenmesi zorunludur.

c)Bitişik, birden fazla parsele oturan blok yapı (ikili blok hariç) veya ön bahçesiz yapı nizamında binaya ait otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının en az %20’si kendi parselinde karşılanır.

2) Ticaret Alanlarında: Emsale esas inşaat alanı 800 m2’yigeçen büro, iş merkezi, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, lokanta, restoran, yurt, kurs, dershane vb. binalarda;

a)Ayrık yapı nizamında, otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde karşılanır.

b) Bitişik nizamda, parselin tamamına oturan blok yapılaşmalarda, ön bahçesiz ve birden fazla parsele oturan blok yapı nizamında (ikili blok hariç) otopark ihtiyacının en az %20’si kendi parselinde karşılanır.

c) Zemin üstü katlarda konut yapılması durumunda B(1).maddesinde belirtilen hükümlere uyulur.

3) Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm toplam brüt alanına esas her 7 m2 ye 1(bir) otopark yeri ayrılır. Otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde veya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde ve parsel zemininde karşılanır.

4) Sağlık Tesisleri (Aile Sağlık Merkezleri hariç)otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde veya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde karşılanır.

5) Otellerde, yatak katlarında her iki oda için 1(bir) otopark, diğer kullanım alanlarının planlı alanlar tip imar yönetmeliği emsal tanımına göre hesap edilen emsale esas her 30 m2’si için 1(bir) otopark yeri ayrılması zorunludur. Bu maddeye göre belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde ve ya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde karşılanır.

6) Ekmek Fırınlarında; Binaya ait otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde karşılanır. Fırına ait otopark ihtiyacının tamamı parsel zemininde ve ön bahçe mesafesi en az 8 m. bırakılarak yol ve yan cephelerinde yapılır. Aynı binada farklı bağımsız bölümler bulunması durumunda fırına ait otoparkın sayısı ve sınırları mimari projesinde belirtilir.

7) Sağlık tesisi, otel, düğün salonu, ekmek fırını, 2000 m2’yi aşan alışveriş merkezi ve iş merkezi, akaryakıt ve LPG istasyonu ve konut ile ticaretin birlikte yer aldığı ticarete ait bodrum kat hariç bağımsız bölüm brüt alanı 150 m2’yi geçen binalar için, yapı ruhsatı aşamasında: Ulaşım, otopark ve trafik güvenliği hususlarının incelenmesi için UKOME’den görüş alınır.

8) Tüm binalarda otopark birim alanına göre belirlenen otopark, yerleşimi ve alanı mimari projesinde belirtilir. Bina girişi ve engellilerin giriş çıkışını engellemeyecek şekilde otopark düzenlemesi yapılır. Ticaret ve konutun birlikte yer aldığı binalar ile düğün salonu bulunan binalarda farklı kullanımlara ait otoparkın sınırları mimari projesinde ayrı gösterilir.

 

C. Mevcut Binalarda (yapı ruhsatı alarak inşaatı devam eden ve iskân ruhsatı almış binalar);

1) Ruhsat eki onaylı mimari projesinde otopark yönetmeliğince belirlenen otopark alanı proje tadilatı ile azaltılamaz.

2) Mevcut binalarda proje tadilatı ile otopark ihtiyacını artıracak binanın tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılması durumunda (B) maddesinde belirtilen esaslara uyulur.

3) Mevcut binalarda binanın tamamında veya bir kısmında otopark ihtiyacını artırmayan proje tadilatı yapılması durumunda UKOME görüşü aranmaz. Ancak proje tadilatı ile banka şubesi, bodrum kat hariç bağımsız bölüm alanı 150 m2’yi geçen market, lokanta, kafe ve brüt alanı 300,00 m2’yi geçen işyerleri yapılması durumunda UKOME’den görüş alınır.

4) Ticaret kolu değişikliği yapılmadan devredilen veya farklı bir firma ile aynı iş kolu devam eden yerlerde işletme ruhsatı aşamasında mimari projesinde gösterilen otoparkların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ilgili ruhsat birimince denetlenir.

5) Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesinde faaliyet alanı belirtilenler hariç, ilk defa faaliyete geçecek olan veya iş kolu değişikliği yapılan; kargo şirketi, banka şubesi, konut alanlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri ile bodrum kat hariç bağımsız bölüm alanı 150 m2’yi geçen market, lokanta, kafe ve brüt alanı 300,00 m2’yi geçen tüm işyerlerinde ilgili idaresince, işletme ruhsatı aşamasında mimari projesinde gösterilen otoparkların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı denetlenir. Ayrıca işyeri çevresindeki bölgesel otoparkların durumuna ve trafik yoğunluğuna göre trafik güvenliği açısından UKOME’den görüş alınır.

6) İnşaat ruhsatı aşamasında parselinde otopark yapılamayan ve otopark ücreti alınan binalarda (C).5. maddesinde belirtilen işkollarını içeren işletme ruhsatı müracaatlarında işyeri çevresindeki bölgesel otoparkların durumuna göre trafik seyri ve güvenliği açısından parsel önünde oluşabilecek araç trafiğini önlemek amacı ile UKOME’ den alınacak görüş doğrultusunda ruhsat müracaatları değerlendirilecektir. Ayrıca bu işletmeler için yakın çevresindeki boş parsellerin kiralanması ve satın alınması suretiyle otopark olarak kullanılmasına UKOME kararı ile izin verilebilir.

7) Bina dışında yer alan bahçe alanında, kır düğünü ve toplu yemek organizasyonları yapılabilmesi için Ruhsat eki projede tadilat yapılması ve bahçede sınırları belirlenerek kullanılan alanın her 7m2’ si için1(bir) otopark yeri ayrılması zorunludur. Aksi takdirde bu yerlere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmez.

8) Yapı ruhsatı veya tadilat ruhsatı aşamasında UKOME görüşü alınan binalarda ruhsatta belirtilen işkolu için işletme ruhsatı müracaatı yapılması durumunda tekrar UKOME görüşü aranmaz.

18 September, 2020 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ